29 Aralık 2010 Çarşamba

WOMAN 


Woman from redkedscom on Vimeo.

 

 

 

 

 

 

 

31 Ekim 2010 Pazar

Şeytan Roma’nın Şeytansız Dünyası

Yüzyıllar boyunca ve özellikle Rönesantan günümüze batı ideolog ve tarihçileri Roma’ya gönderme yaparak kendi idealleri uğruna ahlaksızca çarpıtmalar yapmış , bu çarpıtmalar ile yaratmış oldukları sanal dünyalarına sahte kökenler icad etmişlerdir. Ortaya sahte bir Roma İmgelemi çıkararak Romalı gibi poz veren XIV Louis ve Napolyondan , Musolini ve Hitlere yeni Romaların yaratıcıları ortaya çıkmıştır. Bu yeni Roma yaratıcılarının listesi oldukça uzundur.

Batının kendine yeni Roma yaratma endişesi sadece liderler ilede sınırlı kalmamıştır. bir Roma Villasını andıran Versailles ‘ten Berlindeki Wilhelm Almanyasının devlet binalarına , Washington’daki Capitol ve Beyaz Saraya kadar bir dolu sahte Romalı binası inşaa edilmiş , eğitimden sanata kadar yeni Romacılık (Neo-Klasizm) etkisini göstermiştir.  İşin dahada komik olan yanı ise Hıristiyanlığa geçiş yapan Bizansın Roma Ruhunu ( -  Bireysel ibadet yasağı – tek tanrıcılığın olmaması ),açıkça yok saymasını görmezden gelerek bu işlerin yapılmasıdır.

Roma önceleri tek bir politik ilkenin hüküm sürdüğü tüccar bir ulustu. Batı dünyası Ruhu olmadığına çok üzüldü ! , özellikle Hristiyanlar, faşist ve naziler ruhlarını ona vermek için tarih sahnesi boyunca yarıştılar. Gerçekte Roma’nın ne aşkın bir tanrısı , ne şeytanı ne de Cehennemi vardı. Şeytan Roma , hep şeytansız yaşadı.

Tüm bunlar batı tarihçi ve ideologlarını harekete geçirdi ve Roma Dininin aslında Romalı olmadığını aslında Romulusun kuruluştan itibaren imparatorluğu Hristiyanlığa hazırladığı ile ilgili yüzlerce hatta binlerce sayfa seçkin kişilerce hazırlandı ve yayımlandı.  Kimi zaman Grotesk sınırlara dayanan bu revizyonizm Romayı kutsayarak XX yy. Emperyalizmine model olarak dayatıldı. Roma tarihi batıda okullara ders olarak kondu, fakat önemli bir sorun vardı !? , az gelişmiş beyinlerin yaratmış olduğu çok tanrılı ve putperest bir yaşamın üretimi olan ve  barbarlık olarak yeni dünyaya yayılan düşünceyi nasıl açıklayacaklardı. ?  Bunun üzerine Suetone’ dan ve Tacitus ‘tan daha ileri gidilerek Hristiyanlığa gölge düşüren imparator imajları gölgelenerek , kaçıklıklar, aptallıklar ve kanlı ahlaksızlıklar derlemeleri yapıldı. Ama bunlar Vergilius ,  Cicero ve Marcus Aurelius ‘un Roma’sı değildi. Örneğin Ticatus’ un boş yere kötü yürekli olduğunu ve romanesk uydurmaların aksine , o anda elli kilometre uzakta bulunan Neron ‘un   Roma ‘yı yakmadığını şehrin külleri üzerinde Lir çalmadığını ve hatta kendi sarayınıda kaybettiği için çok üzgün olduğunu ortaya koymak için bu yüzyılın sonuna kadar beklendi. Dahada kötüsü bu isterik  Şeytan destekcisinin aslında  Seneca tarafından eğitildiğini ve Augustine tapınağındaki kütüphaneyi yeniden yaptırdığı , eğitime, bilime ve güzel sanatlara ilgi duyduğunu kanıtlamak için yine beklemek gerekti.

Kısaca batı ideologları Roma tanrılarını , Yahudi_Hristiyanlığa şaşırtıcı şekilde benzeyen XX yy ‘da Melanezya etnografyasından ödünç alınan ve kutsal bir duyguyu ifade eden mana’da özetleyen mistik bir tanrısallıkla donatmak için ellerinden geleni yaptılar. Tüm bunlar olurken Roma dininin , Romalıların o dönemde bilmedikleri bir bölgeden formüle edilmesinin imkansızlığını kimse söyleyemedi. Batı kültüründe hayatın her alanında yaratılan bu sanal dünya Budacılığı mayasız ekmekğin isa peygamberin etine , şarabınsa kanına döneceği görüşü ile açıklamaya benzer. Daha da kötüsü herşey bilimseldir.

Mana ‘yı bir kenera bırakırsak Numen sözcüğü Romalıdır ve Vergilius ‘un Aeneis’inde geçer ve ortak kabul görmüş anlamı kutsal varoluştur. Buna göre başlangıçtan itibaren insanda doğa üstü duygusu vardır. Bilindiği gibi Romalıların büyük pratik duyguları vardır ve tanrılarına meslek adı verirler ; birinci ekin tanrısı Vervactor , ikincisi Reparator, tapan geçme tanrısı İmporticor , tohumlama tanrısı İnsitor gibi. Batı tarihçileri Romada tarihin her döneminde şeytan aramışlar, fakat bulamamışlardır.Nedeni ise ters giden şeylerin Obarator ya da Occator ve başkalarının memnuniyetsiz olmaları ve intikamıdır.

Bu yararcı tanrıların bir kökeni olmak zorundadır. İtalyaya Roma’dan çok daha önce yerleşilmiştir ve Roma’lılar İÖ bin yılın İtalyanlarının soyundan gelmektedir. Bu dönemden itibaren büyük bir kültür homojenliği ortaya çıkar. İki temel kültür vardır , birincisi ölülerin gömüldüğü çukur mezarlar kültürü , ölü yakma kültürü. Birincisi Villanova, Adriyatik, Apulia , Sicilu kültürlerini bir araya toplar, ikincisi ise Golasecca, Atestine ve Latial kültürlerini. Dinleri hakkında fazla bir şey bilinmez.

Yine bilmekteyiz ki, savaş alanından kaçan Troyalı Aeneas , babasını Sicilyada kaybettikten ve Kartaca kralicesine esir düştükten sonra Tiber nehrinin ağzına vardığı zaman Latium kralı tarafından kabul edildi , kral kızı Lavinia’yı ona verdi. (Latin sözcüğü burdan türemiştir) Aeneas’ın kurduğu şehrin adı Lavinium burdan gelir. Dolayısıyla İÖ XIII yy İtalyasında bu tarih heredot tarihlendirmesi ile aynıdır. Latium uygarlığının dini vardır ve Roma tanrıları kısmen burdan türerler. Kısmen terimi bir başka İtalyan halkının , Samnitlere akraba olan Sabinlerin de Roma’nın kuruluşuna katılmış olması ve kendi tanrılarınıda dahil etmeleri ile doğrulanır.

Latinlerin ve Sabinlerin dinleri Hint-Avrupa kökenlidir, en azından Aeneas geldiğinde çok tanrılıdırlar. Tarihçiler Romanın kuruluşunda Hint-İran etkisini oldukça abartırlar. Bir çok din gibi eski İtalyadan türeyen ve yerel dinleri birleştiren Roma dininde gökyüzü tanrısı vardır , önce şimşek ona bağlanmıştır. Bu dünya işlerine pek karışmayan Jüpiter’dir – panteona başka tanrılarda eklenmiştir ; Mars , Quirinus , Ceres , Herkül , Bacchus, Venüs.

İtalyanın bir özelliği avrupnın diğer akdenizli halklarıyla yani Yunanla başlayıp Hint-Avrupalılarla son bulan halklarla çok sıkı bir özdeşleşmeyi engeller . Yunanlılara göre Aeneas soyundan gelen efsanevi kahramanlar Romulus ve Remus ‘un Romayı İÖ 753-749 arasında kurduğu dönemde kuruluşun üçüncü büyük katılımcısı olan ve  Hint-Avrupalı olmayan bir halk vardır : Etrüskler.  Heredot Etürskleri Doğu Anadoludaki Lidya kökenli olduklarını , II bin yıl sonu ile I bin yıl başı arasında İtalyaya göç ettiklerini söyler. Diğer bir ayrıntı Troyalı ve dolayısıyla coğrafi olarak Lidyaylılara yakın bir halk olan Frtigyalı Aeneas ‘ın Etrüsklerin kuzeni olmasıdır. Burdan çıkan sonuç italyanın ve İlk Roma topluluğunun önemli bir bölümü I. bin yılda Türkiyeden gelmiştir. Etrüskler , Latinlerle birlikte Roma metropolü kurucusudur.

Etrüskler diğer İtalyan sakinleri gibi Zerdüşt refırmundan çok önce Vedacı panteondan kurtulmuşlardır. Vedacılığın Tanrı-Şeytan kutuplaşması yoktur. Etrüsk ve Roma dininde şeytana raslanmaz. Aynı şekilde Yunan’dada şeytan yoktur.

Yunan kültürünün Roma üzerindeki etkisi batılı ideologların söylemlerinin tersine oldukça kısıtlıdır, çünkü Jüpiterin Zeusla eşleştirilmesi tamamen biçimsel ve yapaydır. Zeus , Yunanda verilen bir sözün asla güvencesi olmamıştır, Ceres ‘in Libera mı , Ariane , Venüs ya da Semele mi olduğu hala tartışılmaktadır. Roma Atinanın bir taklidi değildir. Dönemin İtalyasında dinler iç içe geçmişti , Dumezil ” aydınlanma çağında Romalıların mitolojisi yoktu ve Halikarnoslu Dionysios onları büyüden koruyan ve ritüellerini katışıksız ve süssüz bir teolojiye bağlamalarını sağlayan bu hayal gücü sadeliklerini övüyordu ” der. Romalılar için , Romaya sürgün edilmiş bir Yunanlı olan ve Romanın bir yunan yansısı olduğunu söylemek iyi niyetli bir yaklaşım değildir.

 

 

Romanın başlangıcından itibaren konsül, eyalet yöneticisi , memur , yani görevli olan tanrıları vardır. Buğday ve bağlar için tanrıları , tarladaki faaliyetler için tanrıları , hatta hırsızlar için bir tanrıçaları bile mevcuttur. Romalı mitlerde büyük fantaziler yoktur. İnancı her durumda şiir duygusu ve saçmalığa benzetecek olursak Romalıların olaylar karşısında ayakları daima yere basmıştır. Doğa üstüne yönelme onlar için bir düzensizlik demektir. Yunanlılar dini Demokrasinin garantörü yapmışlardı ; Romalılar ise devletin garantörü yapmışlardır. Yunanda Romada dinsel tuhaflıkları benimsemediler, insanın bir kuştan , bir yılanla birleşmesinden oluştuğunu ileri sürmediler. Başlangıçtan itibaren dinleri işlevseldi, yunan dinine tesir eden taşkınlıklar doğu kökenliydi. Özellikle sanat tarihinde Romalı ve sonrası olarak gerçekçiliği betimlemek bu noktada önemlidir.

Roma dininin anahtarı oldukça paradoksal bir biçimde , bu konu hiç açılmak istenmez , tanrılarla bireysel ilişkinin yasak olmasıdır.Her ihlal Romalıyı anarşik dindarlık suçlamasıyla karşı karşıya bırakır. Kehanet , fal , büyü gibi uygulamalar din ihlalleri arasındadır. Doğa üstü güçlerin varlığını söylem yapmak senatoyu karşıya almak demektir.. Tanrılara doğrudan başvuru kağıt üstünde bir söylem değildir ; örneğin Seneca ” De superstito ” adlı  kitabını bu konuya ayırmıştır.  Hristiyan kültürüyle yoğrulmuş   (Yahudi-Hristiyan-Müslüman) çağdaş kabul edilen dünya insanının bunu anlaması mümkün değildir, Tanrısallığa bireysel baş vurunun iki önemli sakıncası bulunur. Birincisi , koruyucu tanrıların iktidarının , yani bizzat site’nin ruhunun yasa dışı olarak çalınmasıdır. Bu ilahi güçlerin tanrısallığının kendisine verildiğini ileri süren İnsan Tiranları oluşturur.  (Romalılar günümüz gerçeğini binlerce yıl önce görmüşler) İkinci tehlike ise toplumun üstünlüğüne dayanan site yasalarının çökmesidir. Bu yasaların üstünlüğüne son verir.

Aynı yasaklamma daha sonra Roma dininde mistisizmin yokluğunu değil olanaksızlığınıda açıklar, bu çağdaş tarihçileri aldıkları eğitim nedeniyle  oldukça yanıltan bir konudur. Bu eksiklik bir zayıflık değil bir görevdir: Çünkü tanrılarla konuşan ya da tanrının onunla konuştuğunu söyleyen bir insan artık toplum üyesi değildir. Herkes bilir ki mistisizmin sonu delilik ve akıl hastalığıdır.

Aynı yasaklama şeytanın yokluğundada geçerlidir. mazdacılığın ve yahudiliğin Ahriman’a ya da Şeytana verdiği iktidar tanrının gücünden gelir ve bu güç kamu düzeni için bir tehlikedir. Roma dinindeki az sayıdaki cin’in rollerinin sınırlı olmasının sebebi budur. Tanrısallık sadece site yaşamının özünde saklıdır.  İtalyada kehanetler ve kahinler yunanda kazandıkları güce asla ulaşamamıştır. Metafizik duygunun köreltilmesi Roamlılara şeytan suçlamalarınıda beraberinde getirmekle birlikte yasalarla yönetilen bir uygarlığı doğurmuştur. Yunanda görüldüğü üzere asla insan kurbanlara raslanmaz, suçlunun canının alındığı görülmez. Elbette cani olduğu hukuksal olarak kanıtlanmış kişiler hariç.

Roma’nın Cumhuriyetinden doğuşundan imparatorluğun çöküşüne kadar bir tutku, entrika , vahşilik ,taşkınlık ,aynı zamanda da işitilmemiş bir incelik ve kültür şehri olduğunu hafızalardan çıkarmamak gerekir. Yüzyıllar boyunca Roma modelinin takip edilmesi boşuna değildir. Roma Ulus devletin en tipik örneğidir, sitenin daha sınırlı modelini mükemmelleştirmekle meşul Yunan buraya pek aldırmaz. Roma özünde sömürgeleştirici fakat dikkatli encelendiğinde uygarlaştırıcı dehası içinde site’yi çok geniş boyutlara yaymıştır. Pax Romana böyle oluşmuştur fakat asla Pax gracea oluşmamıştır.

Bu yüzyıldan itibaren heyecansız bir dinden rahatsız olan çok sayıda tarihçi ve batı ideoloğu kendisini bunun gerçekte Roma dini olmadığını kanıtlamaya adamıştır.Bu tutum daha sonraları revizyonist olarak nitelendirilecektir. Romanın Ön-Hristiyanlaştırılması çalışmalarına yoğun olarak katılan Dumezil ; aslında Romanın dinsel duyuları olduğunu fakat süreç içerisinde bunu kaybettiğini ileri sürer. Dinsel duyu nedir sorularını ise cevapsız bırakır. Daha 1930 ‘larda Carcopino İmparatorluğun dinsel pratiğinin çöktüğünü savunur ; papazların kutsal ayinlerini atalarının kutsal günlerinden alarak devam ettirdiği söylemini yapacak kadar gözü dönmüştür. Ona göre Cumhuriyetten , imparatorluğa geçerken Roma dini değişmemiştir. Halkın bu dinin değerini anlamasıda on iki yüzyıl sürmeside tüm bu açıklamalar karşısında tebessümle karşılanacak bir gerçekliktir.  Bu paradoksal söylemler batı tarafından yazılan Hristiyan dini için olmazsa olmazlar arasındadır. Aslında Roma dinine yöneltilen eleştiri hem Tanrının hem de şeytanın olmamasıdır.

Roma dininin boş bir iskelet olduğu , başlangıçtan itibaren yozlaşmış bir kurgu olduğu şeklindeki inatçı ve taraflı söylemlerin sonsuza dek rafa kaldırmak gereklidir. Fakat Roma dininde mistik bir damar olmadığını kavramakta güçlük çeken Üniversite Bilimi eskiyi tekrarlamaktan vazgeçmeyeceği görülmektedir.

181 yılında Janicum Tepesi yamacında bulunan Roma ikinci kralı Numa’ ya ait mezarda esrarlı yazılarında bulunduğu söylenir. Şehir yargıcı Quintus Petilius tarafından yönetilen Senato bunları aceleyle yaktırmıştır.Yazılar kimse okumadan yok edilmişlerse de , Plutarkhos , Numa’ nın hayatında bunlardan bahsetmiştir. hayal gücü birden devreye girerek yazıların ataların  dinine karşı çıktıkları için Senato tarafından yakıldığı ileri sürüldü . Çok sonrada bu kitapların Pythagorascı yazılar olduğu söylendi, çünkü Numa Pisagordan ilham almıştı.

Hipotez kronolojik olarak saçmadır , çünkü İÖ VIII yy ortalarına doğru kurulmuş ve ilk kralı Romulus’tur. Ardılı Numa , VIII yy sonunda VII yy başından önc hüküm sürmüş olamaz. Hükümranlığının geleneksel olarak kabul tarihleri İÖ 715-672 dir. Oysa Pisagor Güney İtalyanın Dor Kolonisi Crotone ‘ da İÖ 530 doğru ders vermiştir. Aradaki 200 yıllık mesafe yorumu geçersiz kılar. Numa döneminde pisagorcu kimse yoktur.  Bu yüzyıl tarihçisi Armand Delatte bu konu üzerinde oldukça titiz bir çalışma yürütmüştür, bu araştırmada ünlü kayıp yazıların II. yy daki karanlık bir Roma yazarı Fulvius Nobilior ‘un ürünü olduğuyla ilgili yeterli nedenler gösterir. Bu , Numanın yıldız bilgisi nedeniyle pisagorcu olduğu söyleminin ortaya çıktığını söyler. Gerçektende Numa yıldızlarla uğraşır ve Roma yılını on iki aya bölmüştür. Fakat Plutarkhos ‘a inanılırsa Roam döneminden itibaren büyük bir astronom olarak kabul edilmez. Kısacası Fulvius ve dostu Ennius , tasarladıkları teorinin merkezine kendileriniin tasarladıkları tarif edilemez tanrıyı , Herkül Musagetus ‘u , yani müzlerin koruyucusu Herkül’ü yerleştirdiler. Bu kuraldışı bir bileşimdir ve aralarında Ovidius’un pisagor ‘ının da bulunduğu eski metinlerin hatalı yorumu temelindedir. Sanki Senato sahtekarlıklar yığınını yakmıştır. Pisagorcu öğretinin bir çom Romalı üzerinde etkisi kuşkusuz oldukça derindir fakat Numa ‘nın Gnostiklerin tarif edilemez tanrısına inandığı ve Senatonun tamamen Roma’lı bir tek tanrıcılığın bu yeniden doğuşunu tohum halindeyken bastırması düşüncesini ileri sürmek zırvalıktan başka bir şey değildir.

Roma’da hatta imparatorluk roma’sında hem dinsel pratik hem de din duygusu oldukça canlıdır. Bu Roma’nın kuruluşundan itibaren davranışlara önderlik eder, sözünü tutmamak Jupiteri kandırmak olarak kabul edilir. Asker olduğu kadar tüccar bir ulusta olan ve dolayısıyla şeref ve verilen sözlerin tutulması konusunu oldukça ciddiye alan Roma , mitologlardan çok özellikle ahlakçıları tatmin etmeye uygun bir tanrıya inanır ; Deus Fidius . Bütün italyada saygı gösterilen bu tanrıya ait yol boylarında bir çok sunak bulunur, bu ise Carcopino’nun Romalıların şenliklerine tanrılarını dahil etmediği savını bir kenara koymamızı söyler.

Bununla birlikte Roamlıların tanrıları için yapmış olduğu tapınakları nedensiz yaptıklarını düşünmek için oldukça kötü niyetli olmak gerekir. Bu tapınaklarda sayısız şenlikler , törenler, arınma toplantıları düzenlenmektedir. Roma dininde doğma yoktur, ünlü tepe dışında vatikanları bulunmaz , tanrısallığa yapılan referanslarda şeytan ve cehennem kavramına raslanmaz. Cehennem şiirsel bir kavram olup kişi inanıp inanmamakta serbesttir. Cehennemin mucidi ise Vergilius’tur. O da teolog değil şairdir. Roma’ya cehennem virüsü yunandan  bulaşmıştır.Platon cehennemden üç yerde bahseder ; Phaidon, Gorgias , Devlet. Platonun Roma düşüncesinde teolog gücü yoktur, Akademik-Hristiyanlık öncesi Gnostisizmine doğru pisagorcu ve Orphikçi eğilimlerinin çok açık şekilde türevi olan asla ortaya çıkmayan asıl dünya ile asla gerçek olmayan algılanabilir dünya arasındaki kısmen manici ikiciliği ile Phaidonda eksiksiz biçimde bulunan Platon’un bize ulaşan düşünceleri hala tanımlanmayı bekler.  Nietzsche tarafından ortaya çıkarılan bu açık gariplik genellikle yanlış yorumlanan bir bölümde ( Wagner’in Yahudi düşmanlığından duyduğu tiksintiyi açıkça haykırmış olan Nietzsche ‘nin elbette hayali yahudi düşmanlığının   kanıtı olarak) ifade edilir :

” Bu Atinalının Mısırlıların – Büyük olasılıkla Mısır Yahudilerinin – okuluna katılmış olması bize pahalıya mal olmuştur. ” (Ecce Homo)

Roma elitlerinin ve entellektüellerinin Yunan mitlerini kuşkuyla karşıladıkları kesindir. Olymposlular karşısında Helen ve dahası Helenistik saygısızlık onları şaşkınlığa düşürür. Romalılar tanrılarının kavranılır kılmak için her zaman çaba harcmışlardır, sağ duyu ve mantık başka halkların tanrısallıkla bağdaştırdıkları doğa üstü güçlere yer bırakmaz.

Roma religio’ su bizim düşüncelerimizle hiç bir ilgisi yoktur, toplumu birleştirmeye yönelik ahlaki ilkeler topluluğudur. Tüm yasaların ruhu niteliğinde olup toplumsal bir bağdır.  Roma metinlerinde karşımıza çıkan bir başka sözcük pietas , Judeocu tanrı dindarlığı değil , site tanrılarına saygıdır. Daha çok kişinin yüklendiği sorumluluklarıyla olan daimi bağını ifade eden bir davranışsal eylemdir.

Romalı esas olarak filozoftur ve teolojiside hukuksaldır. Numa’nın mezarında senato tarafından yaktırılan ünlü kitaplar mistisizmin özünden dolayı değil tanrısallaştırılmış insanlar olan tanrılar olduğundandır. Senato , sapkınlık ve cılgınlıklara asla izin vermez. İmparatorların ciddi olarak kendilerini tanrı olarak görme eğilimleri vardır. Yine bazı tarihçilere göre Tacitus , yahudiliğe buradanda hristiyanlığa ilgi duyarak Roma dininin reddini yansıtır. Bu tür bir önermeyi öne sürebilmek için cahil olmanın ötesinde dürüst olmamak gereklidir. Çünkü Tacitus yahudilik ve Hristiyanlığı özdeşleştirerek Christ adı altında isayı tek zikrettiği yer de söylenti düzeyindeki bilginin tam aksini yazar ; ” Bu gürültüyü bastırmak için Neron (Tacitusa göre Roma yangınından sorumlu kişidir) günah keçileri buldu ve halkın Hristiyan diye adlandırdığı ve canice geleneklerinden dolayı sevilmeyen insanları en büyük cezalara çarptırdı . Bu adın kaynağı ise Tiberius ‘un hükümdarlığı altında vali Pilatus tarafından ölüme mahkum edilmiş olan Christ’tir.

Tacitusun yahudi-Hristiyanlar için kullanmış olduğu- ilkel canice genekler – rezil -nefret gibi nitelendirmelerden sonra Carcopino’nun Ticatus hakkında bu dine nasıl bir hayranlık duyduğunu bulmasıda insanı gülümsetir.

Roma dininden iki önemli ders çıkar , birincisi Şeytan olmadan çok iyi ve uzun süre yaşanabileceği ikincisi ise etnik kaçınılmazlığın olmadığıdır. İran gibi emperyalist ve Hint-Avrupalı olan Romalılar, Etrüskler, Latinler ve sabinler gibi aşırı mit zevki miras almadıkları gibi panteonlarını basitleştirme mirasıda almamışlardır. Ölü deniz sahillerinde güneşlenen şeytan İtalyan sahillerinde oldukça güç kaybederek Michelangelo’nun Sistine şapelinin tavanında bir komedyen olarak yardımcı bir rol vermeye yaramıştır,  fakat manzaranın göksel güçlerle ilişkisi ise farklı bir konudur.

http://neferkaminanu.wordpress.com/2010/08/22/seytan-romanin-seytansiz-dunyasi/

14 Ekim 2010 Perşembe

Can Baba'dan

Senin için ‘ yasak ‘ dediler.
—Yasaklar çiğnenmek içindir, dedim.

Senin için ‘ imkânsız ‘ dediler.
—Önemli olan imkânsızı başarmak, dedim.

Senin için ‘ olmaz ‘ dediler.
—Dünya da olmayacak şey yok, dedim.

Senin için ’ zor ‘ dediler.
—Kolay olsaydı değeri olmazdı, dedim.

‘ Onda bulduğun nedir ki ‘ dediler.
—Herkeste arayıp bulamadığım, dedim.

Senin için ‘ o ne ‘ dediler.
—Hayattaki gülen yüzüm, dedim.

‘ Ona öyle nasıl bağlandın ‘ dediler.
—Ben değil o ”bağladı” dedim.

‘ Oda senin gibi sevdi mi ‘ dediler.
İşte cevap veremediğim tek şey buydu.

‘ Eğer bunu bilmiyorsan vazgeç ‘ dediler.
—Vazgeçecek olsaydım sevmezdim, dedim.

[ CAN YÜCEL ]

11 Ekim 2010 Pazartesi

Tavukla mutlu seks için (:

1- tavuk yapısı gereği en fazla 8 cm’e kadar alabilir. burdan fazlasını zorlarsanız tavuğunuz ölür.
2- kuluçka dönemin de eşinize yaklaşmayınız sinirli ve agresif tavırları olabilir.
3- oral sex kesinlikle tavsiye edilmiyor.
4- öpüşürken gagasının üstünden öpün
5- horoz yakınlardayken partnerinizin başını hafifçe okşayarak birazdan geleceğinizi kulağınıza fısıldayın.
6- haşlanmış mısırınız devamlı hazır olsun. bu onu sekse hazır hale getirmenize yardımcı olacaktır.
7- kayganlaştırıcı olarak badem yağı kullanın.
8- sahibine yakalanmayın.
9- civcivlerin önünde bunu yapmayın, onlar için bir kutu götürün ve civcivleri kutuya doldurun.
10- sikmeden önce deliğin el ile yoklanması gerekir . malum eşşek sikmiyoruz sonuçta
11- bacak omza pozisyonu için bacakların narin olduğu unutulmamalıdır.

Bunlar alıntıdır bir Bingöllü ırgat tarafından uzun araştırmalar sonucu elde edilmiş bilimsel verilerdir.

orjinali; www.ekuzu.com

3 Ekim 2010 Pazar

Teorem

Çerez tabağı teoremi-1
bir arkadaşım hâlâ evlenemedi. Geçenlerde “Yeter artık evlen, evlen de çoluk çocuk sahibi ol” dedim. Aşağıdaki teoriyi aktardı:

Bir kuruyemiş tabağı kalabalık bir grubun önüne geldiği zaman sırasıyla önce antepfıstıkları, ardından bademler, sonra fındıklar gider. En sona beyaz ve sarı leblebiler kalır. Eğer belli bir yaşa kadar evlenmemişsen de durum farklı olmaz. Ya kalan leblebiler ve ayçekirdekleri ile idare edersin ya da olur ya bir fıstık bulurum diye tabağı karıştırır durursun..

Çerez tabağı teoremi-2

"aynı tabakta ucu açılmamış kabuklu Antep fıstıkları da kalır. Herkes bir eller, bakar ama kimse açmaya cesaret edemez, tabağa geri bırakır. Onlara ulaşmak cesaret ister. Dişine güveneceksin kıracaksın ki, içinde gizlediği lezzete ulaşabilesin. Ama risklidir, dişini kırabilirsin."

2 Ekim 2010 Cumartesi

...

Beni düşün arasıra , arasıra gözlerimi hatırla. Sonra uzanıp tutuver ellerimi sıkıca. sıkıca okşa saçlarımı,yol hatta birkaç telini. sonra yasla başımı göğsüne ; Beni ağla!!! Ağla ki yeniden yeşereyim gözyaşlarınla, yeniden bağlanıp hışırdanayım ormanımda ...!! Bilinmez , hatta tanınmaz haldeyim. hiçbir anlam ifade etmeyen, ama dokunaklı türküler gibiyim. herkesin duyduğu ,hatta dalıp gittiği türküler gibiyim yani ve de az sonra unutulacak türküler gibi.. Yüreğim çalkalanır , köpürür sonra... Beni düşün arasıra , arasıra türkümü söyle. sonra birlikte çaldığımızı düşün, çam kozalağından sazı !!! Beyninde depremler olsun sonra, kasırgalar kopsun yüreğinde. sonra gözlerini dinamitle. sol gözün ben olayım !! Bir yanımda eski kitaplarım , bir yanımda kitapsızlığım. gözlerimim çakılı kaldığı paslanmış insanlar... ve buz gibi çayıma , nemli tütünüme benzerim. ne içilir ne geçilir ya,onun gibiyim !! Ve durgunluğuma özenir su Ve yıldızlar özenir saçımın akına. Biterim... Beni düşün arasıra , arasıra duy şarkımı. Kısık sesimi duy,kazaksız gecemi ya da Ya da duldasız ayazımı.. ama yeter ki duy... Sonra beni üşü , titre hatta. geçir ayaklarına tabansız pabuçlarımı sonra... Kısacası düşünüp ağla,çal hatta en sonunda , sonraların biteceği demde ,beni YAŞA.. Yaşa ki varolayım; Yaşa ki dilsiz cesetler ile söylediğim şarkılar sussun Ve yaşa ki YAZABİLEYİM______ !!!!! ŞAİR Babacan PESENKURDU__________

 

26 Eylül 2010 Pazar

KAÇ(a)MAK

her mekandan her zamandan kaçtım da
bir kendimi alt edemedim...
kumsala ayak izlerini bırakırken sevdalılar
ben ''ez tu hezdıkım'' yazabildim...
zemheri sözler dökülürken dudaklardan
ben dilimi terbiye edemedim..
bir çiçeğe tav olunurken kavgaların ardından
ben 12-8 lerde bile hediye beklemedim..

ben ismin yalın haliyim.
kaç yaşımdı yalnızlığım?
kaça sattım ki sırları?
kaçtım kaçamak bakışlardan.
kaçırdım sonunda anlaşılan..

beynimin içine ederken bir bir kalabalıklar
ben çığlığımı sessiz atabildim..
merhem sürülen yaralar arasında
ben tuz biber rolünü kapabildim..
yalanı gerçek yapan hayatlarda
ben gerçeği sapan yapabildim..

ben ismin yalan haliyim.
kaç yaşımdı büyümüşlüğüm?
kaça kurdumki saatin ibresini?
kaç(a)mak itiraflar bu cümlenin yüklemi.
inan ben de bilmiyorum nerde öznesi..

 

Freelance Tasarımcı Olmak? *

 

 

Freelance çalışmak için yeterince hazır mısınız? Yoksa kurtlar sofrasına dönmüş bu piyasada para kazanamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün!

İlk yazımda yaklaşık 9 yıldır freelance sektöründe birçok belli başlı firmaya gerek inhouse (firma içinde belirli dönemlerde giden, yerinde hizmet sunulan iş modeli), direk home office olarak tasarım projelerinde hizmet sunmuş biri olarak olabildiğince edindiğim tecrübeleri aktarabilmeyi umuyorum. İlk yazımda “Siz gerçekten freelance iş yaparak mı? Ücretli çalışarak mı?” daha iyi bir standart yakalayabilirsiniz? Bunu irdeleyeceğiz.  Öyleyse makalemin devamında nelerle karşılaşabileceğinize dair genel konuları ele alalım. 

Freelance iş yapmak nedir?

Bir çoğumuz freelance iş yapmanın “Özgürce para kazanmak” olduğunu düşünür. Rahatsınız, sabah işe geç kalma probleminiz yok, çalar saat kurmak zorunda değilsiniz, sevgiliniz, eşiniz, dostunuz ya da bir çok organizasyona katılıp sabahlara kadar eğlenip öğleden sonra uyandığınızda işlere kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Buna benzer örnekler uzarda gider. Genel ön yargı olarak “Freelance” kelimesi aklınıza geldiğinde “Özgürçe para kazanmak” olarak algılanabilir. Ancak freelance çalışmanın çok ince ve titizlik gerektiren noktaları vardır. Birkaç cümle sonunda bu konularla ilgili fikirlerimi, edindiğim tecrübeleri de sizlerle paylaşacağım.

Freelance çalışmanın avantajları.

Bir önceki paragrafta bahsettiğim gibi özgür olduğunuzu size hissettirir. İşleriniz biraz rayındaysa dünyanın en rahat insanı gibi hissedersiniz. Kendinize daha çok vakit ayırabilir, daha sosyal bir yaşam sürebilirsiniz. Mevsime göre tatil ya da seyahat için birilerinden izin beklemek zorunda değilsiniz. Kendi organizasyon yeteneğinizi sınar, yönetici becerilerinizi geliştirirsiniz. Çevre edinir, yeni insanlar tanır, farklı branşta firmalarla iş yapma tadına varırsınız. Esnek bir kişilik, yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren bir ivmeyle yolunuzda ilerlersiniz. Kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınıza ayırabileceğiniz vakit tamamen sizin programınızla birebir ilişkilidir. İşe gidip gelmek için her gün saatlerinizi yola harcamazsınız. Bu ve buna benzer avantajları elbette var ancak freelance çalışmanın gerekliliklerini yerine getirebilirseniz!

Freelance çalışmanın dezavantajları.

Freelance çalışmak her zaman iyi değildir! Özellikle kişilik özellikleriniz emir altına girmeyi gerektirecek bir disiplin anlayışı ile işliyorsa siz freelance iş yapmamalısınız! Neden mi? Hep birlikte irdeleyelim..

"Eğer bir iş aldığınızda iş avansını harcayarak kendinizi motive edeceğinizi ve işi daha iyi yapacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz."

İş avansını almak freelance çalışanlar için bir nevi akittir. İşe ciddiyet katar ve sizi müşteriye karşı sorumlu tutar. Ancak iş avansını hemen harcayan bir karakteriniz varsa işi hazırlamaya başladığınızda“Aman ya en fazla başka bir iş alır, o müşterimin avansını geri veririm laf işitmem”diyenleriniz olacaktır. Ancak atladığınız bir nokta, kaybettiğiniz her müşteri aslında kaybettiğiniz birden fazla müşteri potansiyelidir. Diğer taraftan unutlmaması gereken durum, ihtiyaçlarınız haricinde henüz teslim edilmemiş bir işin tahsil edilmiş avansı sizin kendi paranız değildir. Olabildiğince avans alınan meblayı harcamamaya özen göstermelisiniz.

Uyku düzeniniz normal değilse veriminiz düşecektir.

Sabahlara kadar çalışıyor, akşama kadar uyuyup tekrar sabahlara kadar bilgisayar başında duruyorsanız veriminiz hızla düşmeye devam ediyor demektir. Unutmayın insan vücudu güneşten enerjisini alır ve gündüz yaşamaya yatkındır. Gece metabolizmanız yavaşlayacak ve fikir üretme konusunda gündüzlere oranla daha verimsiz sonuçlar üreteceksiniz. Saat ve zaman kavramınız gece gündüzün tersine dönüyorsa çok değil, bir ya da iki yıl içerisinde neredeyse hiç birşey üretemez hale gelecek, aynı topun lacivertini sunmaktan öteye geçemeyeceksiniz. Uyku düzeniniz normal olmalı, gündüz çalışmalı, gece dinlenmeli ya da geceleri dinlenmeye yönelik iş dışında başka şeylere odaklanmalısınız. Sosyal kimliğinizi de beslemek zorundasınız.

Bir süre sonra asosyalleşmeye başlarsınız.

Bu işlere ilk başladığınız zamandan bu yana onca süre geçti ve herşey umduğunuzdan farklı bir sonuca ulaşmaya başladı değil mi? Her sabah aynı ev, aynı bilgisayar, benzer işler, dört duvar arası ve hemen hemen herşey aynı. Of ne kadarda sıkıcı değil mi? İşte endişelenmeye başlayabilirsiniz! Siz artık monoton ve asosyal bir hayata adım atmanın ötesine geçmek üzeresiniz. İşleriniz yoğunlaştı, tek başına onca şeye yetemiyor, hep aynı insanları görüyorsunuz. Eğer tek yaşıyorsanız daha da vahim. Sosyal medya tek eğlenceniz, youtube tek boş zaman geçirgeciniz oluvermiş. İşte kötü günler kapıda! Kişiliğiniz asosyalleşiyor ve sıkılmaya az kaldı! Freelance çalışmanın en büyük handikapı budur. İster istemez asosyal olmak zorundasınız. Çünkü müşterilerinize esnek çalışma saatlerini zaten siz aşıladınız. Onlar artık sizi her aradığında ulaşmalılar yoksa siz çalışmıyor gibi görünürsünüz. Belli bir süre sonra neredeyse hayatınızın %80′i tek bir bilgisayar ve müşteri dialoglarından ibaret olacaktır. Freelance çalışmak aslında kendi kafesine tıkılmak gibidir. Disiplin yoksa sonu ya parasız ve işsiz kalmak, ya da kontrolsüz ve boğucu bir iş akışıdır. Disiplin ve programlı olmak zorundasınız!

Pasifleştiğinizi hissedebilirsiniz.

Her zaman evde olmak, disiplinsiz çalışmak, spontane yaşamak bir süre sonra size aslında hiçbir iş yapmıyorsunuz gibi bir duyguyu uyandıracaktır. Bu döneme geçtiğinizde iş gücünüz düşecek, bilgisayar başında oturmaktan sıkılacak ve odaklanma problemi yaşayabilirsiniz. Bunu engellemenin belli bir yoluda ne yazık ki yoktur. Freelance çalışmanın en büyük dezavantajlarından birtanesi budur. Yalnız yaşamaya yatkın ve durgun bir kişiliğiniz yoksa freelance çalışmaya çalışmak sizin için bir eziyet olabilir. İyi düşünmelisiniz.

Mali krizlere karşı psikolojik açıdan hazırlıklı olun!

Bir dönem işler size öyle bir yığılır ki, ne olduğunu anlayamaz her zaman böyle olacağını düşünerek normalden daha fazla harcama yapmaya başlarsınız. Zaten rahat bir çalışma tarzının üstüne hatırı sayılır bir kazanç elde ettiğinizde kontrol mekanizmanız yüksek olasılıkla değişecektir. “Zaten her zaman kazanabilirim, bu ay harcayayım gelecek ay yine kazanırım” diyebilirsiniz. Ancak bir baktınız ki paraları harcadınız, işleri hala teslim edemediniz, yeni iş ihtiyacınız var çünkü maddi açıdan tükendiniz. Hoşgeldin gerçek, yüzleş benimle! Artık düşüşe geçtiniz ve yüksek olasılıkla disiplinli çok sıkı bir çalışma yapamazsanız en geç 30 güne kadar maaşlı bir işte çalışmak için iş arıyor olacaksınız. Bu durumdan şunu çıkartıyoruz. Freelance çalışıyorsanız sizin paranız aslında kazandığınız paranın %50′si olmalıdır. Çünkü bir sonraki ay iş garantiniz yoktur. Her zaman yedek planınız olmalı. Aksi halde hiç istemediğiniz maaşlı çalışan konumuna hakettiğinizi düşündüğünüz ücretin yarı fiyatına çalışmak mecburiyetinde kalabilirsiniz.

Kazancınızı ne kadar yükseltebilirsiniz?

Freelance çalışıyorsanız unutmayın ki çok büyük bir fırsat tesadüf eseri karşınıza çıkmadıysa kendi evinizi arabanızı alacak kadar kazanamazsınız. Bunları başaran örnek freelance çalışanlar var elbet. Ancak bu biraz da şans meselesi. Biz ortalama civarı bir performansı yani genel kitleyi hedef alarak durumu gözden geçirdiğimizde, evet parasız kalmazsınız. Asla temel ihtiyaçlarınız için kimseden borç istemezsiniz. Ancak kazancınız sadece şahsi giderlerinizi karşılayabilir ve rutin yaşamınızı destekleyecek seviyenin üstüne muhtemelen çıkamaz . Burada karşınıza şu soru çıkacak. “Maaşlı çalıştığımda da bunları yapamıyorum, freelance çalıştığımda da yapamıyorum. Öyleyse neden maaşlı çalışayım?” diye sormuşsunuzdur kendinize. Bir sonraki yazımda bu ince noktalarla ilgili çok ince noktalara değineceğim.

orjinali için; http://www.cenkakyildiz.com/makale-freelance-tasarimci-olmak.php

 

16 Eylül 2010 Perşembe

30undan sonra

"İnsan 30 yaşından sonra arkadaş yapamıyor kendine. 
Eş yapıyor, çocuk yapıyor, arkadaş yapamıyor. 
Yapsa da eskiler gibi olmuyor. 
Halbuki uykuya dalar gibi arkadaş olurduk okuldayken. 
Arkadaş olmak için yaratılmış gibiydik. 
Bir hafta içinde böbrek verecek hale gelirdik. 
Neden olmuyor bu işler 30 undan sonra? 
Neden olamıyor? 
Oysa o ne güzel bir iştah, o ne güzel bir açlıktı... 
Herkes herkese açtı. Seçer, bulur buluştururduk "ruh ikizlerimizi." 
Ne de çok ruhtaşımız vardı. Hiç açıkta kaldığımı hatırlamıyorum. 
Ruhumun güzel bir ikizi mutlaka olurdu yanı başımda. 
Ölümüne sevdiğim, uğrunda her şeyi göze alabileceğim, 
her şeyiyle güzel, her şeyiyle doğru, her şeyiyle kabul ettiğim... 
Basbayağı bir aşkla bağlı olduğum... 

Şimdi ne zor. Herkes kapalı kutu. 
Herkes kapanmış, kaplumbağa olmuş. 
Bir kahve içimi zorlu randevulara bakıyor. 
Yatıya kalmak bir tabu. 
Evler de gönüller de sımsıkı kapalı. 
Gençliğin en çok bu yanını özlüyorum. 
Ne güzelliğini, ne diriliğini, ne başıboşluğunu.
Aynı yazarı, aynı şairi seviyoruz diye kuruluveren dostlukları özlüyorum. 
Birbirimize yazdığımız o uzun, o sapıklık derecesindeki ayrıntılı mektupları özlüyorum. 
Birbirimizi eleştirmeyişimizi özlüyorum.
Birbirimizin dedikodusunu yapmayışımızı özlüyorum.
Sevgili olarak kimseleri yakıştırmayışımızı özlüyorum. 
Arkadaşımı koruyacağım diye annemle yaptığım şiddetli kavgaları özlüyorum. 
Kavgayı değilse de kavganın altındaki ruhu özlüyorum.
Dünyaya karşı arkadaşımın koruyucu meleği olmayı özlüyorum. 
Veya öyle olduğumu sanmayı... 
Çocuğum olsaydı tek bir arkadaşında bile kusur bulmayacaktım. 
Öyle söz vermiştim kendime.
Bırakacaktım arkadaşlık uykusunda mışıl mışıl uyusunlar. 
Bırakacaktım eve istedikleri gibi girip çıksınlar. 
Bırakacaktım istedikleri gibi buzdolabını talan etsinler. 
Bırakacaktım istedikleri gibi sevsinler birbirlerini.
Tek bir laf etmeyecektim. 
Kimseyi evine yollamayacaktım. 
Kızımın arkadaşı kızım, oğlumun arkadaşı oğlum olacaktı. 
30undan sonra arkadaş yapılamıyor. 
Kötülükten değil. Başka bir şey. 
Ama neden çözemiyorum..."

2 Ağustos 2010 Pazartesi

ben senden önce ölmek isterimben,
senden önce ölmek isterim.
gidenin arkasından gelen
gideni bulacak mı zannediyorsun?
ben zannetmiyorum bunu.
iyisi mi beni yaktırırsın,
odanda ocağın üstüne korsun
içinde bir kavanozun.
kavanoz camdan olsun,
şeffaf, beyaz camdan olsun
ki içinde beni görebilesin
fedakarlığımı anlıyorsun,
vazgeçtim toprak olmaktan,
vazgeçtim çiçek olmaktan
senin yanında kalabilmek için.
ve toz oluyorum
yaşıyorum yanında senin.
sonra sen de ölünce
kavanozuma gelirsin
ve orada beraber yaşarız 
külümün içinde külün.
ta ki bir savruk gelin 
yahut vefasız bir torun
bizi oradan atana kadar...
ama biz o zamana kadar
o kadar karışacağız ki 
birbirimize
atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz
yan yana düşecek.
toprağa beraber dalacağız
ve bir gün yabani bir çiçek
bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse
sapında muhakkak
iki çiçek açacak:
biri sen
biri de ben.
ben
daha ölümü düşünmüyorum.
ben daha bir çocuk doğuracağım
hayat taşıyor içimden,
kaynıyor kanım.
yaşayacağım, ama çok, pek çok
ama sen de beraber
ama ölüm de korkutmuyor beni,
yalnız pek sevimsiz buluyorum
bizim cenaze şeklini.
ben ölünceye kadar da 
bu düzelir heralde.
hapisten çıkma ihtimalin var mı bu günlerde?
içimden bir şey
belki diyor...

piraye nazım hikmet ran
18 şubat 1945

15 Temmuz 2010 Perşembe

Git

Mademki benli hayat sana kafes kadar dar
Uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar
Hadi git benden sana dileğince izin
Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin

Git iş işten geçmeden git
çok geç olmadan vakit
Günahıma girmeden
Katilim olmadan git

Günahıma girmeden
Katilim olmadan git
Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın
Oysa ki hep yedekte hep elde var saymıştın

Hadi git ne bir adres ne bir hatıra bırak
Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak
Git iş işten geçmeden git

çok geç olmadan vakit
Günahıma girmeden
Katilim olmadan git
Günahıma girmeden

Katilim olmadan git
Ne vedaya gerek var ne de mektuba hacet
Git de Allah aşkına bir selama muhtac et
Güllere de aşk olsun gene sen kokacaksan

Fallara da aşk olsun gene sen çıkacaksan
Git iş işten geçmeden git
çok geç olmadan vakit
Günahıma girmeden

Katilim olmadan git
Günahıma girmeden
Katilim olmadan git
Kopsun nerden inceyse artık bu bağ bu düğüm

Her gece daha berbat daha vahim gördüğüm
Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum
Sırf sana üzülüyor sırf sana acıyorum
Git iş işten geçmeden git

çok geç olmadan vakit
Günahıma girmeden
Katilim olmadan git
Günahıma girmeden
Katilim olmadan git

8 Temmuz 2010 Perşembe

Seri katiller ve özlü sözler

Ben sadece sokakları temizliyordum. Peter Sutcliffe

İnsanlar kurtçuklara benzer. Küçük, kör ve değersiz.
David Smith

Bana göre bir ceset, canlı bir bedenin taşıyamayacağı bir güzellik ve saygınlık taşır.
John Christie

Ölümlere sebep olan rüyalar üretiyordum, benim suçum buydu.
Dennis Nilsen

İnsanların dikkatini çekecek ve dünyayı ayağa kaldıracak bir suç işlemek istiyordum. 
Susan Atkins

Ben kimseyi öldürmedim, kimseyi öldürtmedim, bıçaklarıyla üzerinize gelen çocuklar, onlar sizin çocuklarınız, onlara ben öğretmedim. Siz öğrettiniz.
Charles Manson

Bana yukarıdan bakarsanız aptalın tekini görürsünüz.
Bana aşağıdan bakarsanız tanrıyı görürsünüz.
Bana tam karşıdan bakarsanız, kendinizi görürsünüz.
Charles Manson

Bana kadın düşmanı olarak hitap etmeniz beni derinden yaralıyor.
Değilim, ben bir canavarım. Ben Sam’ın oğluyum. Ben küçük yaramaz bir çocuğum.
David Berkowitz

Onları incitmek istemedim. Onları sadece öldürmek istedim.
David Berkowitz

Ben hasta bir insanım bunu biliyorum. Normal biri benim yaptıklarımı
nasıl yapabilir? Sanki içimde başka biri var gibiydi.
Albert de Salvo

Belki bir parça tuhafım.
George Joseph Smith

Bir palyaço bile katil olabilir.
John Wayne Gacy

Disneyland’da görüşürüz.
John Wayne Gacy 

Her insanın kendi zevkleri vardır. Benimkide cesetler.
Henry Blot

20 kişiyi öldürdüm. Kanı severim.
Richard Ramirez

Zamanımı gerçekten boşa harcadım.
Jeffrey Dahmer

Son sözleri (cellâdına)
Acele et. Sen etrafta ahmakça dolaşırken, ben bir düzine adamı asardım.
Carl Panzram

Yaşayan bedenindeki soluğu hissediyorsun. Onların gözlerine bakıyorsun. Bu pozisyondaki insan tanrıdır.
Ted Bundy

Yaşama ve ölüme hükmetmek istiyorum.
Ted Bundy

Bir insanın ölüm ve yaşamına karar verebilme gücünden daha büyük ne olabilir ki?
Ted Bundy

Ben şimdiye kadar karşılaştığınız en soğukkanlı katilim.
Ted Bundy

Bazen kendimi vampir gibi hissediyorum.
Ted Bundy

Biz seri katiller sizin oğlunuzuz ve sizin kocanızız biz her yerdeyiz. Ve gelecekte daha çok çocuğunuz ölmüş olacak.
Ted Bundy

Sokakta yürüyen güzel bir kız gördüğünde ne düşünürsün?
Bir tarafım onunla flört etmeyi, onunla iyi vakit geçirmeyi,
diğer tarafım ise kazığa geçirilmiş kafasının nasıl duracağını düşünürüm.

Edmund Kemper

5 Temmuz 2010 Pazartesi

the shining

kubrick'e gore; jack torrance alkol problemi olan, karisini sevmeyen, oglundan nefret eden, ne ogretmenlikte ne yazarlikta basarili olabilmis, ezilmis bir adamdir. overlook'taki henuz ilk ayinda cinnet gecirmis olmasinin sebebi nedir? kendi ezilmisligi mi yoksa oteldeki gizli gucler mi? kubrick bu noktada, gercek ile gercekustunun karisimindan yola ciktigini soyluyor. kubrick vaktinde bir kitap okumus ve kitaptaki gercek ve gercekustunun karisiminin yarattigi atmosferden cok etkilenmis. bu kitapta, olaylarin acaba ruya / halisunasyon mu, yoksa dogaustu mu oldugu tam belli olmuyormus, ama bir noktadan sonra oyle bir olay oluyormus ki, bunun ruya ile alakasi olmasi mumkun olmadigi icin, isin icinde olaganustu seylerin oldugu "kesin"lesiyormus.
kubrick, bunu shining'e uyarlamak istemis. (subjektif bir yorum olarak, bunu muhtesem bir sekilde yaptigini soyleyebilirim.)

filmde gorulen ilk dogaustu olay, bazilarinin bir film hatasi olarak gordugu daktilo olayindan sonra*, jack torrance'in barmen lloyd'u gorusudur. burada film izleyicisi bunun gercek mi hayal mi oldugunu anlayamiyor. soyle birkac yorumda bulunmak mumkun: jack barmeni ilk gordugunde ve barmen ona bir bardak burbon doldurdugunda jack'i elindeki bardaktan yudumlayip barmenle konusurken goruyoruz. sonra, wendy torrance, ciglik cigliga otelde baska birilerinin oldugunu anlatmak icin jack'in yanina geliyor. wendy ile jack konusurken goruyoruz ki ortada barmen ya da burbon bardagi yok, ama jack "aa birkac saniye once elimde tuttugum bardak ve dertlestigim lloyd birden nereye kayboldu?" demiyor, wendy ile konusuyor. demek ki, jack gorduklerinin gercek olmadigini biliyor. filmde tam acik degil, ancak okudugum bir cok yorum; insanlarin gelecekten ya da gecmisten goruntuler gormesini saglayan "shining" kabiliyetinin** jack torrance'da da oldugu*** yonunde. danny torrance bu kabiliyetin tartisilmaz sahibidir ve biliyoruz ki gecmisten goruntuler gorebiliyor. buradan hareketle, jack'in da baloyu ve barmeni gormesini, daha once 1921 yilinda orada gercekten bir balo oldugu ve orada lloyd adinda bir barmen calistigi icin, kendisinin shining kabiliyetine sahip olmasina yorabiliriz. yalniz burada devreye giren baska bir sey de daha once belirttigim gibi jack'in onceki hayatinda zaten bu baloda bulunmus ve otelin hatirasini su anki hayatinda zaten barindiriyor olmasi. bu durumda, kendisi zaten eski hayatindan oturu oteli ve baloyu hatirliyor oldugu icin, shining kabiliyetine sahip olmasina gerek yok gibi gorunuyor. hayal gucumuzu zorlarsak bu iki varsayimi (jack'in shining kabiliyeti veya daha onceki hayatindaki olaylari hatirlamasini) birlestirip "onceki hayatinizda yasadiginiz / gordugunuz olaylar bir sonraki hayatinizda shining olarak size geri doner" seklinde bir teoriyle cikabiliriz ancak hem insanlar bize "yuh hayvan kafayi yemissin" der, hem de bu teoriyi destekleyecek herhangi bir sey bulamayiz.

bu paragrafa baslamak turkce kullanimi olarak yanlis oldu ama gerekliydi. ne diyorduk, jack'in yasadiklari nedir? bu noktada bakarsak bu sorunun cevabi, jack'in karisina "buralari hep hatirliyor, biliyor gibiyim" demesini de hesaba katinca, onceki hayatindaki olaylari hatirliyor ve yeniden yasiyor oldugudur. ama bu cevap kesinlikle tatmin edici degildir. cunku, jack'in hayalinde karsilastigi delbert grady adli adam "biliyor musunuz bay torrance, oglunuz ucuncu parti bir kisiyi bu duruma dahil etmeye calisiyor."...."zenci bir asci." diyordu, yani jack'i oglunun zenci hallorann ile temasa gectigi yonunde uyariyordu. jack torrance bunu zaten onceden biliyor olamayacagina gore, gordugu herseyin tamamen hayal ve kendi kurmacasinin urunu oldugu gorusunun aksi burda kanitlanmis oluyor. delbert grady konusmanin sonrasinda ise bildigimiz gibi jack'i karisini ve oglunu oldurmeye ikna ediyor. buradan hareketle, jack'in gordugu delbert grady'nin, overlook otelinin jack'i ikna etmesi ve gerektiginde yardim etmesi icin yarattigi bir hayalet oldugunu soylemek yanlis olmaz. peki madem grady overlook otelinin gucunun urunu, jack'in gordugu diger seyler de mi oyle? bu sorunun cevabini dusununce hersey tamamen karisiyor. hicbir ihtimal yuzde yuz tutarli olamiyor. kubrick sahane calisiyor, gercek ile gercekustu karisiyor, hepsi birbirinin icine giriyor ve hicbiri tam dogru olmuyor. kubrick diyor ki; filmde "olaganustu" unsurlar devrede mi, izleyici emin olamiyor - ta ki wendy'nin jack'i kilitledigi kilerin kapisi delbert grady tarafindan acilincaya kadar. burada olaganustu guclerin devrede oldugu %100 kesinlesiyor (kubrick istedigini gerceklestiriyor). ama onceki olaylarin olaganustu mu, hayal mi, ne oldugu yine anlasilmiyor.

benim kisisel yorumum sudur: jack torrance'in onceki hayatindan enstantaneler hatirlamasi surekli olan bir sey degildir. sadece otelde olmustur. jack diyor ki: "... i mean, we all have our moments of deja-vu, but this was simply ridiculous. it was like i knew what was behind every corner of the hotel." (.. hepimiz deja-vu'lar yasariz, ama bu kesinlikle sacma sapandi. otelin her kosesinden ne cikacagini biliyor gibiydim.) eger jack otele gelmeden once de eski hayatindan bir seyler hatirlayip yasasaydi, kendisine boyle bir seyin ilk defa oldugunu soylemezdi. dolayisiyla, jack'in onceki hayatindan bir seyler hatirlamasi olayinin yalnizca otelde vuku buldugunu cikarabiliriz. bu da, otelin "ruhunun" (essence) jack tarafindan tanindigi teorisiyle cikmamizi sagliyor. yani grady'nin de dedigi gibi, jack hep o "otelin"dir. hangi vucutta olursa olsun otelin bir parcasidir ve otele gelir gelmez hemen taniyacak ve oteli sevecektir****. dolayisiyla bar sahneleri, barmenle konusmalar vs. hep otelin calismasidir. otel, jack'i tamamen ele gecirmek ve onu cinnete suruklemek icin jack'in kafasinda bu sahneleri yaratmistir. jack bunlarin gercek olmadigini bilmektedir ama niye oldugunu muhtemelen anlayamamaktadir. yani dedigim gibi iki teorinin birlesimi bence dogru olan: "otel, jack'in boyle bir hayal gormesini sagliyor"

* : jack karisini buyuk salonda azarlarken daktilodan kagidi sokup burusturup yere atiyor ancak karisi gittikten sonra daktiloda bir kagit goruyoruz ve jack yazmaya devam ediyor. bazilari bunun bir "devam hatasi" (continuity error) oldugunu ileri suruyor. digerleri ise kagidi daktiloya otelin guclerinin surdugunu iddia ediyor. bunla ilgili hicbir fikrim yok. bu arada, bu sahnelerde daktilo vuruslarini dikkatli dinlerseniz, karisi tam girmeden once jack'in gercekten de "all work and no play makes jack a dull boy" yazdigini duyabilirsiniz.

** : "shining" kabiliyetiyle ilgili hallorann'in danny'e soyledigi su laflari dikkatli dusunmenizi salik veririm. "bazi seyler geride bir iz birakir, yanmis bir tost gibi. bazi olaylar da geride, gerceklestirdikleri mekanda izler birakirlar. bu izleri herkes goremez, sadece "shining" sahipleri gorur. bu otelin gecmisinde bazi olaylar var. ve saniyorum ki bunlarin hepsi mutlu olaylar degildi..."

*** : jack torrance'in once salondaki labirent maketine, daha sonra da (pencereden dogru) labirentin kendisine bakakalmasi aklima kendisinde shining kabiliyeti olabilecegini, kendi sonunun o labirentte olacagini gordugu fikrini getirmisti. ki bu fikrimi destekleyen bir sey de, jack'in bu bakakalmalari sirasinda arkadan gelen rahatsiz edici (the ring'de de kullanilan) sesin, dikkat edilecek olursa, filmde sadece birileri bir "shining" yaptiginda kullaniliyor olmasi.

**** : jack oglunu ve karisini niye oldurmek istemistir? cevap kolay gorunebilir, "cinnet". ama bu tam dogru degil. tam nedeni anlamak icin filmdeki bir olaya donelim: danny'in 237'deki yasli kadin tarafindan bogazlanmasi. bu bogazlanma olayindan sonra wendy danny'in sagligindan suphe etmistir ve bunun sebebi her ne olursa olsun otelden ayrilmalari gerektigini soylemistir. jack'in delirdigi nokta, bu noktadir ("it's so fucking typical of you to create a problem like this when i finally have the chance to accomplish something.."). nedeni ise, jack'in overlook'a ait olmasi, bu nedenle overlook'u cok sevmesi ("i have never been this happy anywhere anytime in my life" "i love it..") ve buradan asla ve asla ayrilmak istememesidir ("..i wish we could stay here for ever, and ever.. ever."). jack, otelden ayrilinmasi gerektigi lafi cikinca bir anda deliye donmus ve odayi terketmistir. beyzbol sopali wendy - jack sahnesi ise ayni meseleyi bir adim ileri goturmektedir (ve hayatimda seyrettigim en guzel bir kac sahneden biridir, seni seviyorum jack nicholson). bu sahneden hemen onceki sahnede, delbert grady jack ile konusmus ve onu karisini ve cocugunu oldurmesi icin ikna etmistir. grady bir sonraki hayatinda karisini ve cocuklarini oldurmus olmasinin nedenini ise onlarin overlook'u sevmemesi olarak aciklamistir ve bu mukemmel bir sekilde jack torrance'in durumu ile de uyusmaktadir (grady: "my family, mr. torrance. they didn't care for the overlook once. one of my daughters actually stole a box of matches and tried to burn it down. but i, corrected them, sir. and when my wife tried to prevent me from doing my duty, i corrected her.) kisin ortasinda boyle bir yerde kapali kalmak muhtemelen grady ailesinde sorunlara yol acmistir ve grady'nin karisi otelden ayrilmak istemistir. ustune ustluk sonradan kizi oteli yakmaya calisinca, otelin bir parcasi olan grady deliye donmus ve ailesini dogramistir. iste grady bunlari jack'e anlatir, onun da "bir seyler yapmasi gerektigini" soyler, ve bu sahneden sonra wendy'nin beyzbol sopali sahnesi gelir. wendy'i oldurmeyi kafasina koymus olan jack onunla konusmaya baslar:

wendy - i think maybe he should be taken to a doctor...
jack - when do you think "maybe he should be taken to a doctor"??
wendy - as soon as possible..?!
jack - "as soon as possible"..?!

danny'i mumkun oldugu kadar kisa surede doktora goturmek demek, otelden ayrilmak demektir. jack bunu asla kabul edemez.

jack - you think his health might be at stake.
wendy - yes..
jack - you are concerned about him.
wendy - yes..
jack - and are you concerned about me?
wendy - of course i am!
jack - of course you are!! have you ever thought about my responsibilities? have you ever had a single-moment's-*thought* about my responsibilities to my employers?...

burada jack, grady'nin bir kopyasi gibi davraniyor. grady, "karim gorevimi yapmaktan beni alikoyunca ben de onu duzelttim" demisti. simdi jack karisina aynisini diyor, "isverenlerime karsi sorumluluklarimi dusundun mu? 1 mayis'a kadar buraya bakmak uzere bir sozlesme imzaladim ben..."

jack kafayi yemistir, ama karisini oldurmek istemesinin bir "sebebi" vardir: cok sevdigi, bir parcasi oldugu, asla ayrilamayacagi overlook'tan ayrilmak istemektedir karisi. ve jack'in baltasi hesap sormaktadir.

1 Temmuz 2010 Perşembe

raif bey

kimi zaman cok seversin, kimi zaman cok canin yanar, kimi zaman oylece suskun kalirsin sadece… 


belki ben raif bey degilim, o maria puder degil, hatta hayatimiz sabahattin ali’nin kaleminden dokulen kurk mantolu madonna romani degil ama 


 ruhumda infial yaratir bu sozler;

“…muhakkak ki dunyanin en luzumsuz adamiydim.hayat beni kaybetmekte hicbir sey ziyan etmeyecekti.”


“nicin ilk defa gordugumuz bir peynirin esvafı hakkinda soz soylemekten kactigimiz halde ilk rasgeldigimiz insan hakkinda son kararimizi verip gonul rahatligiyle oteye geciveriyoruz?”


“bu yasimdan beri mevcudiyetinden bile haberim olmayan bir insanin vucudu birdenbire benim icin nasil bir ihtiyac olabilirdi?”


“…zaten kucuklugumden beri saadeti israf etmekten korkar, bir kismini ilerisi icin saklamak isterdim.”

“…cunku muphem bir his bana, kim olursa olsun bir insani tamamen gordukten ve gorduklerini kendinden saklamadiktan sonra, ona hicbir zaman busbutun yaklasilamayacagini fisildiyordu.”

” ‘demek beni kiskanmiyorsunuz ha?’ dedi ‘beni sahiden bu kadar cok mu seviyorsun?’ “

“icinde hakikaten sevmek kabiliyeti olan bir insan hicbir zaman bu sevgiyi bir kisiye inhisar ettiremez ve kimseden de boyle yapmasini bekleyemez. ne kadar cok insani seversek, asil sevdigimiz bir tek kisiyi de o kadar cok ve kuvvetli severiz. ask dagildikca azalan bir sey degildir.”

What Is Globalization?

Question:

What is the truest definition of Globalization?

Answer:

Princess Diana’s death.

Question:

Why?

Answer:

An English princess with an Egyptian boyfriend crashes in a French tunnel, driving a German car with a Dutch engine, driven by a Belgian who was drunk on Scottish whiskey,

followed closely by Italian paparazzi on Japanese motorcycles;

treated by an American doctor, using Brazilian medicines.

This is sent to you by an American, using Bill Gate’s technology and you are probably reading this on your computer,

that uses Taiwanese chips and a Korean monitor, assembled by Bangladeshi workers in a Singapore plant; transported by Indian lorry-drivers, hijacked by Indonesians, unloaded by Sicilian longshoremen and trucked to you by illegal Mexican workers…

And that is what Globalization is :)

16 Haziran 2010 Çarşamba

ağustos böceği

Bir ağustosböceği doğmadan önce toprağın altındaki bir lavrada ortalama olarak 12 yılbekler. Evet, tam 12 yıl. 12 yıllık hapislikten sonra dünyaya gelen garibanınömrü adında yazılıdır: Ağustos. Yani topu topu bir ay… Şarkı söyleyen yalnızcaerkek ağustos böceğidir. Çünkü dişi, en güzel şarkıyı söyleyeni kendine eşseçecek ve çiftleşecektir.

9 Haziran 2010 Çarşamba

kadın...

Kadınlar iki salak erkek arasından yakışıklı olanı,
iki yakışıklı erkek arasından zengin olanı,
iki zengin erkek arasından salak olanı seçerler...

1 Haziran 2010 Salı

ben ölürsem...

"Ağladığını istemem ben ölürsem. Beni en sevdiğin halimle hatırla. Uzak bir yerde çalıştığımı düşün. Hayatta olduğuma inan. Bir gün gelir kendiliğinden geçer bütün üzüntün. Her yeni gelen günü yeni bir ümitle beklemeli. Her yeni gün yeni havalarla gelir. Gece, yağan yağmurla uyursun.
Sabah, bir de bakarsın odan güneşli. Her gelen vapur, tren yeni insanlarla gelir. Ben esmerdim güzelim, bu sefer bir sarışını seversin. Aşk yaşayanlar içindir."

27 Mayıs 2010 Perşembe

wanna google wave me (:

Sevginin Gücü - Kaan Sezyum (Moral Bozukluğu ve 31 Soundtrack)

Sizi tanımıyorum ama,

Göğüsleriniz çok güzel.

Sizi tanımıyorum ama,

Kıçınız pantolonun içinde çok güzel görünüyor.

Sizi tanımıyorum ama,

Memeleriniz harika.

Sizi tanımıyorum ama,

İmkan bulsam dakikasında...

Tanışırım ben.

Tyler Durden's Words of Wisdom


kolibant amca (:

Recent Readers Map -- Ziyaretçi Profili

bıdı bıdı

seri katil (3) a.q (2) amorphis (2) aşkkk (2) hastalık düşünce (2) istanbul (2) 29 ekim (1) 56k modem (1) Bilgisayar Atölyesi (1) Dropkick Murphy's (1) I love nuclear (1) Sabahattin Ali (1) The true face of Leonardo Da Vinci (1) adamın damına koyan şarkılar (1) aforizma (1) ahlak (1) albert einstein (1) anarchist cookbook (1) anne (1) ateizm (1) aşk mı? (1) bandista (1) blogger (1) boobies (1) can baba (1) catcher in the rye gönülçelen (1) cehenneme övgü (1) chrome (1) darth vader (1) deizm (1) din (1) direc t (1) direc t hasret (1) drums session (1) durup dururken adamın damına koyan şarkılar (1) elegy (1) emrah (1) evet sanırım (1) evlilik gereksiz mi (1) evlilik yemini (1) fight club (1) fitzgerald (1) gerekli valla (1) gereklidir (1) google (1) google googlizm googlism (1) google wave (1) h4x0r (1) hayat (1) holden caulfield the catcher in the rye gönülçelen (1) how to make a smoke bomb (1) inat (1) infected mushroom (1) kadın (1) kafana takma (1) kuran parmak izleri (1) küçük prens (1) kılıçdaroğlu sünnetsiz (1) lost (1) lost teori (1) mesaj (1) microsoft (1) mor ve ötesi (1) mucize kuran deniz (1) my chemical romance (1) nası yawww (1) nasıl oluo (1) night (1) night in istanbul (1) of of (1) ottoman crime osmanlı (1) photography (1) photoshop cs5 (1) puhahaha (1) pussy (1) rammstein (1) rilke (1) roman (1) sansürcü digiturk (1) satan (1) serçelerin şarkısı (1) shibumi (1) stairway to heaven (1) tanrı (1) tembellik hakkı (1) test (1) the departed (1) tick (1) tomtom (1) turgut uyar (1) tyler durden fight club (1) ville valo natalia avalon summer wine (1) yaz gereksizliği (1) yok be (1) yok yok çekemem (1) yıldırım özçelikyürek (1) zaman (1) çelişkiler (1) öküz (1) Şöhret Kurşunoğlu (1) şarkı ters (1) şıh (1)

Arama yapmaq için...

FriendFeed

Google translate

Lijit Stats Wijit - Recent Readers List

hangisi yıkılmayaydı iyi olurdu?

Blog Archive

İzleyiciler

arşivci bi adamım...

Aramak istiom ulen (: